Cos- medische kliniek

Algemene voorwaarden

 

 

Deze Algemene voorwaarden, zoals bedoeld bij wet volgens art. 6:231 BW t/m art. 6:237 BW.

Cliënt (hierna te noemen “Cliënt”)

De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Clinic Manifest.

Clinic Manifest 9hierna te noemen “Clinic”)

Een eenmanszaak: Clinic Manifest, vertegenwoordigd door mevrouw T. Cevher, aangesloten bij de NVH en KP register, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer: 67253849 met vestigingsnummer: 000035811269.

Verzekeraar

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Ocean Groepsverzekering.

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Clinic en een Cliënt waarop Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Clinic

De medewerkers van Clinic zullen de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig, ofwel vóór de behandeling, aan de medewerker te worden verteld.

De medewerkers van Clinic zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

De medewerker van Clinic kan de cliënt weigeren voor behandeling, indien de medewerker constateert dat de huid niet voor behandeling geschikt is.

Afspraken

De reservering dient telefonisch te geschieden en zal middels een sms bericht worden bevestigd via Clinic. Bij een reservering dient de cliënt vóór de behandeling zorg te dragen voor een aanbetaling van €25,-. Bij niet tijdig nakomen van de aanbetaling zal de reservering geannuleerd worden.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak per sms bericht aan Clinic te melden. De cliënt dient bij annulering zijn/haar naam, telefoonnummer en datum en tijdstip van de behandeling te vermelden.

Clinic zal bij een tijdige en correcte annulering de aanbetaling terugstorten.

Indien de opzegging niet tijdig, dat wil zeggen uiterlijk vierentwintig uur voor de afspraak, geschied, mag Clinic het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Hierbij hanteert Clinic een maximumbedrag van €50,-.

Indien de cliënt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling. De cliënt is hierbij wel het volledige overeengekomen honorarium voor de behandeling verschuldigd.

Indien de cliënt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt maar de behandeling op een andere datum wenst te ondergaan, dan dient de cliënt een nieuwe afspraak te maken en opnieuw een aanbetaling te verrichten.

Clinic moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden en indien mogelijk een nieuwe afspraak inplannen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de medewerker vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand. 

Clinic behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Clinic zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Betaling

Clinic vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon, op de website en op sociale media. Desalniettemin zijn de prijzen zoals vermeld in de salon leidend.

De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank te voldoen.

Alle in de salon, op de website en op sociale media getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

Aansprakelijkheid

Clinic Manifest heeft bij de Goudse een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en is derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.

Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.

Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend.

In geval van een gerechtelijke procedure, is de rechtbank Rotterdam uitsluitend bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Clinic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Clinic is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, allergische reactie, vrijetijdsbesteding, gebruik van antibiotica in welke vorm dan ook binnen 8 weken alvorens de behandeling etc.

Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

Clinic is aangesloten bij de NVH-geschillencommissie.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Clinic.

Clinic moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Clinic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien client tussentijd de afspraak niet nakomt of afzegd is Clinic hier niet verantwoordelijk voor.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Clinic het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Indien Clinic en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de klager zich wenden tot de klachtenfunctionaris aangesloten bij NVH.

Als de klachtenfunctionaris van NVH niet tot een goede oplossing kan komen, dan kan de cliënt zich wenden tot de geschillencommissie. NVH is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor paramedicus ( WKKGZ).

Garantie

Clinic geeft de cliënt geen garantie op de behandeling en/of producten.

Na een behandeling kan de huid een onvoorziene en ongewenste reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling zoals het ontstaan van roodheid, korstjes en tijdelijke pigmentverschuivingen. Clinic kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

De cliënt dient zelf zorg te dragen voor de nazorg. De nazorg is uitdrukkelijk vermeld op de website van Clinic en wordt desgewenst in de salon aan de cliënt verstrekt.

Geheimhouding

De medewerker van Clinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Beschadiging en/of diefstal

Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt of anderszins Clinic schade toebrengt.

Clinic meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Clinic het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Een eventuele aanbetaling door de cliënt wordt in dat geval door Clinic teruggestort.

Bij Clinic wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de Branchecode van schoonheidsspecialisten.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Clinic en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Clinic en zijn ook in de salon beschikbaar.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De volgende adviezen zijn als nazorg voor de behandeling van belang:

24 uur geen zware inspanningen verrichten

36 uur niet in de sauna

24 uur niet sporten

36 uur geen andere gezichtsbehandelingen met fruitzuur of andere intensive behandelingen.

24 uur geen make-up dragen

Geadviseerde verzorgingsproducten in acht nemen.

Ik ben ervan bewust dat:

De peeling en intensieve behandeling is, welke ontwikkeld is om de bovenlaag van epidermis te exfoliëren en te verwijderen. Na peeling mag ik niet aan losse huidvelletjes trekken of korstjes aanraken. 

Ik ben bewust dat dermapen kleine wondjes in de huid maakt en ervoor zorgt dat mijn huid zicht gaat versterken.

Ik ben bewust als ik voor TCA peeling ga kiezen dat mijn huid laag gaat verwonden.

Er tevens een vervelling op kan treden binnen 48 uur. Iedere huid is natuurlijk uniek, dus van tevoren is niet te voorspellen hoe dit vervellingsproces zal verlopen.

Ik ben bewust dat de Hydraskin oppervlakkige porien schoonmaakt, hydrateert en reinigt door middel van lichte vacuum en hydraterende solotiun. 

Blootstelling aan zon en zonnenbank gebruik gedurende de eerste weken na de behandeling risico’s met zich meebrengt voor wat betreft pigmentveranderingen en verschuivingen.

Dat mijn huid beschermd moet worden met een goed Sun block minimaal factor 30 met UV-a en UV-b bescherming.

Het zo kan zijn dat mijn eindresultaat niet naar wens is.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en van de risico’s van de behandelingen op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.